Matchmaker Licentie.

Minimale vereisten matchmakerlicentie Nederlandse Vechtsportautoriteit per 1/1/2021

De matchmaker die voor een Nederlands vechtsportevenement partijen wil samenstellen, dient hiervoor een matchmakerlicentie aan te vragen bij een convenantpartner van de Nederlandse Vechtsportautoriteit (hierna: VA). De matchmaker dient minimaal aan de onderstaande eisen te voldoen om een matchmakerlicentie te kunnen ontvangen:

 1. Een geldig legitimatiebewijs overleggen.
 2. Een Verklaring Omtrent Gedrag (niet ouder dan 6 maanden) overleggen, met het door de Vechtsportautoriteit aangekruiste algemene screeningsprofiel.
 3. Kennisneming van, en conformering aan de Algemene Gedragsregels Full Contact Vechtsporten van de Vechtsportautoriteit en de daaraan verbonden sanctieadviezen (te downloaden opwww.vechtsportautoriteit.nl/publicaties/).
 4. Kennisneming van en conformering aan de Richtlijnen voor de organisatie van vechtsportevenementen (te downloaden op www.vechtsportautoriteit.nl/publicaties/).
 5. De voorgestelde matchmaking met VA-nummers uiterlijk vier weken voorafgaand aan het evenement doorgeven aan de vechtsportbond voor een risicoanalyse. Voor deze risicoanalyse geldt een termijn van twee weken.
 6. Vanaf minimaal vier weken voorafgaand aan het evenement, minimaal elke week één update te versturen aan de trainers of sportschoolhouders van alle deelnemers. Deze updates bevatten in ieder geval: informatie over registratie, weging(en), tijden en administratieve en/of logistieke zaken.
 7. Akkoord gaan met een mogelijke controle op de matchmaking door de vechtsportbond en eventueel de VA. Hiervoor is het van belang dat aan punt 6 wordt voldaan.
 8. Na 19:00 uur ‘s avonds geen jeugdpartijen meer programmeren.
 9. Vechters boven de veertig jaar oud bewijs van een sportmedische keuring die niet ouder is dan zes maanden laten overleggen.
 10. Bij het samenstellen van jeugdpartijen met vechters (vanaf 14 jaar) geen vechters matchen die in ervaring vijf of meer partijen verschillen. Voor deze eis kan dispensatie worden aangevraagd bij de bond die auspiciën over het evenement verleent, op de voorwaarde dat er een redelijke onderbouwing voor de dispensatie wordt gegeven.

page1image1180034592page1image1180034880

 1. Rekening houden met andere relevante full contact (vecht)sportervaring van deelnemers wiens partijen worden samengesteld.
 2. Aantonen dat hij/zij minimaal drie keer heeft meegelopen met een matchmaker die ervaring van minimaal tien evenementen heeft.
 3. De matchmaker stelt geen partijen samen voor evenementen waar A-klasse/MMA-professionele wedstrijden ingepland staan waar hij/zij zelf ook aan deelneemt.
 4. Geen belangenbehartiger (agent/zaakwaarnemer/manager) zijn van een deelnemer waarvan een partij wordt gematcht.
 5. Niet met personen of partijen onderhandelen die uitgesloten zijn van deelname aan wedstrijden of van wie de promotorlicentie of matchmakerlicentie is ingetrokken.
 6. Aanwezig zijn op het evenement, op zijn minst totdat de matchmaking definitief is (door middel van de weging).
 7. Melding maken van een sportschool waarvan deelnemers veelvoudig afzeggen of niet op gewicht zijn, enkele dagen voor een evenement. Hierbij is het van belang dat de matchmaker zich te allen tijde aan de richtlijnen voor degelijke communicatie, zoals aangegeven in punt 6, heeft gehouden. De meldingen dienen te worden verzonden naar info@vechtsportautoriteit.nl. Bij herhaalde meldingen van afzegging of het niet maken van een bepaald gewicht kan er worden overgegaan tot uitsluiting van evenementen voor de sportschool of vechter.
 8. Zorgvuldig omgaan met de informatie uit het digitale Fightpassport en gegevens hieruit niet delen, zoals voorgeschreven in de AVG-privacy wetgeving.

Geldigheid matchmakerlicentie

Een matchmakerlicentie is na afgifte één kalenderjaar geldig en wordt stilzwijgend steeds met één kalenderjaar verlengd. Steeds na drie jaar dient een nieuwe VOG overlegd te worden aan de vechtsportbond. De vechtsportbond en VA behouden zich het recht voor een matchmakerlicentie in te trekken of opnieuw te laten aanvragen door de matchmaker. Indien de vechtsportbond een matchmakerlicentie intrekt of afwijst, brengt zij de VA hiervan op de hoogte.

Een matchmakerlicentie aanvragen kan doormiddel van een mail te sturen naar wfca@wfca.info