Matchmaker Licentie.

Minimale vereisten matchmakerlicentie Nederlandse Vechtsportautoriteit per 1/1/2022
De matchmaker die voor een Nederlands vechtsportevenement partijen wil samenstellen, dient hiervoor een matchmakerlicentie aan te vragen bij een convenantpartner van de Nederlandse Vechtsportautoriteit (hierna: VA). De matchmaker dient minimaal aan de onderstaande eisen te voldoen om een matchmakerlicentie te kunnen ontvangen:

 1. Een geldig legitimatiebewijs overleggen.
 2. Een Verklaring Omtrent Gedrag (niet ouder dan 6 maanden) overleggen, met het door de Vechtsportautoriteit aangekruiste algemene screeningsprofiel.
 3. Kennisneming van, en conformering aan de Algemene Gedragsregels Full Contact Vechtsporten van de Vechtsportautoriteit en de daaraan verbonden sanctieadviezen (te downloaden op www.vechtsportautoriteit.nl/publicaties/).
 4. Kennisneming van en conformering aan de Richtlijnen voor de organisatie van vechtsportevenementen (te downloaden op www.vechtsportautoriteit.nl/publicaties/).
 5. De voorgestelde matchmaking met VA-nummers uiterlijk vier weken voorafgaand aan het evenement doorgeven aan de vechtsportbond voor een risicoanalyse. Voor deze risicoanalyse geldt een termijn van twee weken.
 6. Vanaf minimaal vier weken voorafgaand aan het evenement, minimaal elke week één update te versturen aan de trainers of sportschoolhouders van alle deelnemers. Deze updates bevatten in ieder geval: informatie over registratie, weging(en), tijden en administratieve en/of logistieke zaken.
 7. Akkoord gaan met een mogelijke controle op de matchmaking door de vechtsportbond en eventueel de VA. Hiervoor is het van belang dat aan punt 6 wordt voldaan.
 8. Na 19:00 uur ‘s avonds geen jeugdpartijen meer programmeren.
 9. Vechters boven de veertig jaar oud bewijs van een sportmedische keuring die niet ouder is dan zes maanden laten overleggen.
 10. Bij het samenstellen van jeugdpartijen geen vechters matchen die in ervaring vijf of meer partijen verschillen. Als beiden vechters meer dan 25 partijen hebben gevochten hoeft hier niet meer aan te worden voldaan omdat ze dan beiden als ‘ervaren’ worden beschouwd.
 11. Rekening houden met andere relevante full contact (vecht)sportervaring van deelnemers wiens partijen worden samengesteld.
 12. Aantonen dat hij/zij minimaal drie keer heeft meegelopen met een matchmaker die ervaring van minimaal tien evenementen heeft.
 13. De matchmaker stelt geen partijen samen voor evenementen waar A-klasse/MMA-professionele wedstrijden ingepland staan waar hij/zij zelf ook aan deelneemt en/of in de hoek staat als trainer, coach of begeleider.
 14. Geen belangenbehartiger (agent/zaakwaarnemer/manager) zijn van een deelnemer waarvan een partij wordt gematcht.
 15. Niet met personen of partijen onderhandelen die uitgesloten zijn van deelname aan wedstrijden of van wie de promotorlicentie of matchmakerlicentie is ingetrokken.
 16. Na 1 september 2022 geen vechters matchen die zijn ingeschreven bij een sportschool die niet in het bezit is van het Keurmerk VA.
 17. Aanwezig zijn op het evenement, op zijn minst totdat de matchmaking definitief is (door middel van de weging).
 18. Melding maken van een sportschool waarvan deelnemers veelvoudig afzeggen of niet op gewicht zijn, enkele dagen voor een evenement. Hierbij is het van belang dat de matchmaker zich te allen tijde aan de richtlijnen voor degelijke communicatie, zoals aangegeven in punt 6, heeft gehouden. De meldingen dienen te worden verzonden naar info@vechtsportautoriteit.nl. Bij herhaalde meldingen van afzegging of het niet maken van een bepaald gewicht kan er worden overgegaan tot uitsluiting van evenementen voor de sportschool of vechter.
 19. Toezien op de veiligheid rondom de ring. Er mogen geen prijzen, glas of andere voorwerpen rondom de ring worden neergezet om te voorkomen dat wedstrijddeelnemers zich hieraan kunnen bezeren.
 20. Melding maken van incidenten op gala’s en evenementen door middel van het meldingsformulier. Het meldingsformulier is te downloaden via de website van de VA en dient binnen drie dagen na het evenement waar een incident heeft plaatsgevonden ingediend te worden bij de VA via info@vechtsportautoriteit.nl.
 21. Zorgvuldig omgaan met de informatie uit het digitale Fightpassport en gegevens hieruit niet delen, zoals voorgeschreven in de AVG-privacy wetgeving.
 22. Rekening houden met de aparte ruimte die bij elk evenement gereserveerd dient te worden voor de controleurs van de Dopingautoriteit. Dit gebeurt volgens de richtlijn van de Dopingautoriteit voor de inrichting van een dopingcontrolestation. Daarnaast wordt zorggedragen dat het voorlichtingsmateriaal over doping bij de sporters en andere belanghebbenden onder de aandacht wordt gebracht.
  Geldigheid matchmakerlicentie
  Een matchmakerlicentie is na afgifte één kalenderjaar geldig en wordt stilzwijgend steeds met één kalenderjaar verlengd. Steeds na drie jaar dient een nieuwe VOG overlegd te worden aan de vechtsportbond. De vechtsportbond en VA behouden zich het recht voor een matchmakerlicentie in te trekken of opnieuw te laten aanvragen door de matchmaker. Indien de vechtsportbond een matchmakerlicentie intrekt of afwijst, brengt zij de VA hiervan op de hoogte.

U kunt een aanvraag mailen naar wfca@wfca.info