Promotor Licentie

Huisregels W.F.C.A    2022

Minimale vereisten promotorslicentie Nederlandse Vechtsportautoriteit per 1/01/2022 

De promotor of organisator die in Nederland vechtsportevenementen onder de auspiciën van een vechtsportbond wil organiseren dient hiervoor een promotorslicentie aan te vragen bij de desbetreffende vechtsportbond, of in het bezit te zijn van een eerder door een andere bond verstrekte geldige promotorslicentie. De verantwoordelijkheid, registratie en organisatie van de promotorslicenties ligt bij de vechtsportbonden. De Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft een toezichthoudende en controlerende rol en kan steekproefsgewijs controles uitvoeren op evenementen (tijdens een audit) of informatie opvragen bij de vechtsportbond. 

De promotor of organisator dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen om een promotorlicentie te ontvangen van de vechtsportbond: 

 1. Overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (niet ouder dan 6 maanden) met het door de VA aangekruiste algemene screeningsprofiel. 
 2. Overleggen van een geldig legitimatiebewijs. 
 3. Overleggen van het KvK en BTW-nummer van de promotor/organisator. 
 4. Kennisnemen van en conformeren aan de Algemene gedragsregels full contact vechtsporten van de Vechtsportautoriteit en de daaraan verbonden sanctieadviezen (te downloaden op www.vechtsportautoriteit.nl).
 5. Kennisnemen van en conformeren aan de Richtlijn voor de organisatie van vechtsportevenementen (te downloaden op www.vechtsportautoriteit.nl).
 6. Matchmaking tijdig bespreken met de vechtsportbond voor eventuele risicoanalyse. 
 7. Na 19:00 uur ́s avonds worden geen jeugdgevechten gehouden. 
 8. Van vechters vanaf 40 jaar wordt gecontroleerd of zij in de zes maanden voor het gevecht een Basis Sportmedische Keuring hebben doorstaan. 
 9. Geen reclame uitingen die relateren aan criminelen en of criminogene organisaties zoals OMG’s, seksindustrie, spyshops etc. 
 1. Geen reclame uitingen die te relateren zijn aan personen en organisaties die de sport in diskrediet (kunnen) brengen. 
 2. De promotor ziet toe op de veiligheid rondom de ring. Er mogen geen prijzen, glas of andere voorwerpen rondom de ring worden neergezet om te voorkomen dat wedstrijddeelnemers zich hieraan kunnen bezeren. 
 3. Aanwezigheid van een arts van Fighting Doctors of een (andere) erkende arts met een geldig BIG nummer die met hen samenwerkt. 
 4. De promotor verzorgt een aparte of afgeschermde ruimte voor de arts zodat in vertrouwelijkheid handelingen kunnen worden uitgevoerd en gesprekken kunnen plaatsvinden. 
 5. Te allen tijde volledige vrije toegang tot het evenement en medewerking verlenen aan bestuurders/medewerkers van de VA om haar rol als toezichthouder (bijvoorbeeld het organiseren van een audit) te kunnen uitvoeren. 
 6. Geen andere vechtsportdiscipline dan kickboksen, thaiboksen en MMA tijdens het evenement toestaan, tenzij de betreffende door NOC*NSF erkende bond hiervoor expliciet auspiciën verleent. 
 7. De promotor faciliteert (indien nodig) een apart ruimte voor de controleurs van de Dopingautoriteit, opdat deze in vertrouwelijkheid handeling kunnen verrichten en privacygevoelige informatie kunnen bespreken. Dit gebeurt volgens de richtlijn van de Dopingautoriteit voor de inrichting van een dopingcontrolestation. Daarnaast wordt zorggedragen dat het voorlichtingsmateriaal over doping bij de sporters en andere belanghebbenden onder de aandacht wordt gebracht. 
 8. Hanteert voor (eventuele) MMA-wedstrijden de uniforme MMA-regelgeving die op de website van de VA staat (te downloaden op www.vechtsportautoriteit.nl).
 9. De promotor maakt alleen gebruik van matchmakers met een door de VA erkende matchmakerlicentie. 
 10. De promotor zal minimaal aan de eisen van de conceptbegroting voor vechtsportevenementen voldoen om zorg te dragen voor financiële transparantie van het evenement. 
 11. De promotor ziet toe op de naleving van de meldplicht voor incidenten op gala’s en evenementen. Het meldingsformulier is te downloaden via de website van de VA en dient binnen drie dagen na het evenement waar een incident heeft plaatsgevonden ingediend te worden bij de VA via info@vechtsportautoriteit.nl.
 12. De promotor ziet erop toe dat Nederlandse vechtsportscholen die deelnemen aan evenementen waar convenantpartner auspiciën over voert vanaf 1 september 2022 in het bezit zijn van het VA Keurmerk. 

De administratie van bovenstaande vereisten dient de vechtsportbond zelf te verzorgen en intern bij te houden. De vechtsportbond geeft halfjaarlijks, steeds per medio begin januari en begin juli van elk jaar, de namen van de promotorlicentiehouders door aan de VA. 

Geldigheid promotorlicentie 

Een promotorlicentie is na afgifte één kalenderjaar geldig en wordt stilzwijgend steeds met één kalenderjaar verlengd. Steeds na drie jaar dient een nieuwe VOG overlegd te worden aan de vechtsportbond. De vechtsportbond en VA behouden zich het recht te allen tijde een promotorlicentie in te trekken, aanvullende eisen te stellen of opnieuw te laten aanvragen door de promotor. Indien de vechtsportbond een promotorlicentie intrekt of afwijst brengt zij de VA hiervan op de hoogte. 

 • Promotor en matchmaker zijn verantwoordelijk dat elke deelnemer een VA-nummer heeft en legitimatie kan overleggen. Het VA-nummer dient reeds vermeld te worden op de matchmaking die verstuurd word en bij de bond word aangeleverd.
 • Het programma mag maximaal 25 wedstrijden tellen. Eventuele aanpassingen alleen in samenspraak met de W.F.C.A.
 • Een voorlopige matchmaking mag maximaal 30 wedstrijden tellen in verband met afzeggingen
 • De W.F.C.A. dient in elke update van de matchmaking te worden meegenomen in de mailing.
 • De matchmaking dient verstuurd te worden in het door de W.F.C.A. aangeleverde excelbestand. Elk veld dient, ook bij de voorlopige matchmaking, te worden ingevuld. 
 • Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een VA-nummer en een wedstrijdboekje van de W.F.C.A. 
 • Bij de weging (ook op de dag vooraf) dient de vechter zijn wedstrijdboekje van de W.F.C.A. en legitimatiebewijs te overleggen.
 • Fotograferen is tijdens de weging en dokterscontrole bij de jeugd (onder 18 jaar) verboden.
 • Er dient een afscheiding middels dranghekken geplaatst te worden tussen de arbitrage en het publiek.
 • 3 stoelen per hoek voor coaches en verzorgers
 • Goede ringverlichting. 
 • Canvas ringvloer
 • Vlaggen en/of vaandels met betrekking tot landen en/of politieke uitlatingen zijn niet toegestaan
 • Promotor levert minimaal twee personen (geen kinderen) die de handschoenen naar de deelnemers brengen.
 • Er wordt uitsluitend gevochten met de door de bond verstrekte (boks)handschoenen.
 • Titels alleen toegestaan in de A-klasse
 • Een erkend beveiligingsbedrijf is aanwezig voorafgaand, tijdens na afloop van het evenement
 • Er mag geen sterke drank geschonken worden
 • Er wordt gevochten op de regels van de W.F.C.A. Onze huidige regelgeving is te vinden op onze website (www.wfca.info) en op de website van de VA (www.vechtsportautoriteit.nl)
 • Promotor verklaard kennis genomen te hebben van bovenstaande regelgeving en zal deze respecteren en naar behoren uitvoeren.

Licentie aanvragen kan doormiddel van een mail sturen naar wfca@wfca.info